Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Mega M d.o.o.

Veljavnost: od 1. 10. 2017

1 Splošne določbe

1.1 Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Mega M d.o.o., (v nadaljevanju Pogoji uporabe) določajo pravice in obveznosti družbe Mega M d.o.o., (v nadaljevanju Mega M) kot lastnika verzij posameznih spletnih mest in mobilnih aplikacij v njeni lasti ter njihovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na spletnih naslovih, kjer se uporabniki nahajajo, in mobilnih aplikacij, ki jih uporabljajo. Seznam spletnih mest in mobilnih aplikacij Mega M se nahaja na www.megatel.si.

1.2 Ti Pogoji uporabe nadomestijo vse prejšnje komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med uporabnikom in Mega M, v zvezi z uporabo verzij spletnih in/ali mobilnih mest Mega M ter Pogoje uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Mega M d.o.o., z dne 1. 10. 2017.

1.3 Določbe Pogojev uporabe se nanašajo na uporabo vseh verzij spletnih mest in mobilnih aplikacij, razen v delih, kjer je izrecno navedeno, da se posamezna določba nanaša samo na konkretno spletno mesto, spletni naslov ali mobilno aplikacijo.

1.4. Pogoji uporabe veljajo za spletna mesta in mobilne aplikacije, razen za posamezne storitve, ki imajo svoja pravila uporabe, pogoje uporabe, določila ali prodajno ponudbo V teh primerih veljajo slednja.

1.5. Z vstopom na spletno mesto in/ali s prijavo v mobilno aplikacijo uporabnik potrjuje, da je s temi Pogoji uporabe seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

1.6. Mega M si bo prizadeval, da:

 • Bodo spletna mesta in mobilne aplikacije delovali nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja.
 • Bodo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnih mest ali mobilnih aplikacij ta začela delovati v najkrajšem možnem času.
 • Bodo podatki ažurno, točno, pravočasno in na ustrezen način objavljeni na spletnih mestih in v mobilnih aplikacijah.

1.7 Mega M ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnih mest in mobilnih aplikacij, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine na kateremkoli spletnem mestu ali mobilni aplikaciji. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti Mega M za škodo, ki jo Mega M povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

1.8 Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani spletnih mest in mobilnih aplikacij ter stopnja njihove interaktivnosti je odvisna tudi od načina dostopa.

1.9 Pri uporabi plačljivih storitev oziroma pri dostopu do plačljivih vsebin na spletnih mestih in v mobilnih aplikacijah se uporabniku uporaba teh storitev oziroma dostop do vsebin zaračuna po veljavnem ceniku za to storitev in na način, naveden v navodilih posamezne vsebine ali storitve. Ceniki in navodila posameznih vsebin ali storitev so objavljeni na spletnem mestu www.megatel.si.

1.10 Spletna mesta in mobilne aplikacije so javno dostopni, z izjemo tistih spletnih mest in mobilnih aplikacij, kjer je pogoj za dostop do dela njihovih vsebin opravljena registracija in prijava uporabnika.

1.11 Mega M uporabnike opozarja, da se lahko prenos podatkov ob pregledovanju, uporabi storitev in vsebin na spletnih mestih in mobilnih aplikacijah zaračunava po ceniku njihovih operaterjev oz. ponudnikov storitev.

2. Moj MegaTel

2.1 Splošno

Moj MegaTel služi pregledovanju in upravljanju s storitvami Mega M ter predstavitvi ponudbe Mega M, nanj se lahko registrira vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji uporabe. Pogoji uporabe veljajo za uporabo Mojega MegaTela na https://moj.megatel.si in mobilne aplikacije Moj MegaTel. Uporaba storitev Mega M ni pogoj za uporabo Mojega MegaTela. Prijava na Moj MegaTel je mogoča po opravljeni registraciji, pogoj za registracijo pa je strinjanje s temi Pogoji uporabe.

2.2 Opredelitev pojmov

Registriran uporabnik Mojega MegaTela (v nadaljevanju tudi: registriran uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi registracijo na Moj MegaTel na https://moj.megatel.si in v skladu s temi Pogoji uporabe Moj MegaTel uporablja.

Naročniki storitev Mega M (v nadaljevanju tudi: naročniki) so v skladu s temi pogoji naročniki storitev Mega M (zasebni ali poslovni uporabniki), ki imajo s Mega M sklenjeno naročniško razmerje za uporabo posameznih storitev Mega M.

Uporabniki storitev Mega M (v nadaljevanju tudi: uporabniki) so v skladu s temi pogoji:

 • Uporabniki storitev Mega M (zasebni ali poslovni uporabniki), ki uporabljajo predplačniške storitve Mega M.
 • Uporabniki, ki so jim bile s strani naročnika storitev Mega M dodeljene pravice za dostop do in/ali uporabo razmerij Mega M, katerih naročniki so.

2.3 Registracija na Moj MegaTel

V postopku registracije na Moj MegaTel se lahko uporabnik registrira za dostop do portala za upravljanje s svojim mobilnim računom ali pa za dostop do upravljanja z vsemi storitvami Mega M.

Za registracijo na portal za upravljanje s svojim mobilnim računom uporabnik vpiše svojo mobilno številko in potrdi strinjanje s splošnimi pogoji. Na svojo mobilno številko prejme uporabniško ime in geslo s katerima se lahko prijavi na portal Moj MegaTel Mobile, ki je dosegljiv na spletnem naslovu moj.megatel.si

Za registracijo na portal za upravljanje z vsemi storitvami Mega M uporabnik vpiše svoj ime in priimek, ime podjetja (v kolikor ustvarja račun za dostop do portala za podjetje), kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov in potrdi strinjanje s splošnimi pogoji. Po potrditvi se uporabniku kreira PDF dokument za prijavo, ki ga natisne in podpiše. Uporabnik pošlje podpisan dokument po elektronski pošti na naslov prodaja@mega-m.net. Uporabnik prejme najkasneje v roku enega delovnega dne na svoj elektronski naslov podatke za prijavo v portal Moj MegaTel.

2.4 Prijava na Moj MegaTel

Registriran uporabnik se na Moj MegaTel prijavi z vpisom uporabniškega imena (mobilna številka/e-naslov) in gesla.

2.5 Nivoji dostopa do portala

Z nivoji dostopa do Mojega MegaTela je definiran nivo vpogleda v podatke in možnost upravljanja z fiksnimi in/ali mobilnimi razmerji za storitve Mega M na Mojem MegaTelu. Za naročnike fiksnih in/ali mobilnih storitev Mega M so na voljo trije možni nivoji dostopa:

 • Popolni dostop – dostop s popolnim vpogledom v podatke in možnostjo popolnega upravljanja z razmerji naročnika.
 • Omejeni dostop – dostop z omejenim vpogledom v podatke in možnostjo omejenega upravljanja z razmerji naročnika.
 • Onemogočeni dostop – onemogočeni dostop do portala je omogočen izključno na podlagi pisnega zahtevka naročnika.

Za uporabnike z dodeljenimi pravicami dostopa sta na voljo dva nivoja dostopa:

 • Popolni dostop – dostop s popolnim vpogledom v podatke in možnostjo popolnega upravljanja z razmerji naročnika.
 • Omejeni dostop – dostop z omejenim vpogledom v podatke in možnostjo omejenega upravljanja z razmerji naročnika.

Nivo dostopa za naročnike fiksnih in/ali mobilnih storitev Mega M velja enotno za vsa naročniška razmerja posameznega naročnika, vodena pod določeno šifro naročnika (ID naročnika), nivo dostopa za uporabnike z dodeljenimi pravicami dostopa velja za posamezno naročniško razmerje. Dodeljeni nivo dostopa do portala velja enotno za posameznega registriranega uporabnika portala za dostop do portala in/ali aplikacije.

Nivoji dostopa in posebnosti pri vpogledu v podatke in možnosti upravljanja z razmerji za naročnike storitev Mobitel z ločenim računom so podrobno opredeljeni v Navodilih.

2.6 Začasna omejitev dostopa do podatkov o fiksnih in/ali mobilnih storitvah Mega M na Mojem MegaTelu

V primeru začasnega ali dokončnega ali časovno vnaprej definiranega izklopa posameznega razmerja se lahko registriranemu uporabniku, ki ima to razmerje povezano s profilom, delno onemogoči ali v celoti onemogoči dostop do podatkov na Mojem MegaTelu.

2.7 Mobilna aplikacija Moj MegaTel

Mobilna aplikacija Moj MegaTel je javno dostopna, pogoj za uporabo ni naročniško ali predplačniško razmerje Mega M. Pogoj za prvo prijavo v mobilno aplikacijo Moj MegaTel je strinjanje s temi Pogoji uporabe. Naročnikom oziroma uporabnikom fiksnih in/ali mobilnih storitev Mega M mobilna aplikacija Moj MegaTel omogoča pregled, urejanje in spreminjanje podatkov ter spremembe in naročanje storitev. Pogoj je registracija na Moj MegaTel in prijava v mobilno aplikacijo Moj MegaTel z uporabniškim imenom (mobilna številka/e-naslov) in geslom za Moj MegaTel. Mobilna aplikacija Moj MegaTel zaradi tehničnih omejitev ne deluje na nekaterih operacijskih sistemih. Zaradi nadgradenj je mogoče, da je uporabnik o novi verziji mobilne aplikacije Moj MegaTel obveščen prek aplikacije ali se posodobitev izvede samodejno.

3 Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

3.1 Uporabnik lahko uporablja spletna mesta in mobilne aplikacije le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerihkoli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev in logotipov, ki so del spletnih mest in mobilnih aplikacij.

3.2 Dovoljeno je pregledovanje vsebin in reproduciranje za osebne nekomercialne potrebe. Vsebine so last upravitelja spletnega mesta in mobilnih aplikacij Mega M ali tretjih oseb (npr. vsebine, ki pripadajo organizatorjem prireditev ali ustvarjalcem, predstavljenih na straneh, ter vsebine, ki jih pripravljajo in objavljajo uporabniki spletnih mest) in uporabnik za njih ne more pridobiti nikakršne lastninske, avtorske ali sorodne pravice. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

3.3 Na spletnih mestih so objavljeni tudi videoposnetki prek javnega spletnega servisa YouTube. Določeni videoposnetki, ki so na YouTube računih Mega M, so last Mega M. Drugi videoposnetki, za katere slednje ne velja, niso last upravljalca strani, zato Mega M ne odgovarja za njihovo vsebino in delovanje.

3.4 Znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu in mobilnih aplikacijah, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Mega M oziroma njegove povezane družbe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

3.5 Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito in nemoralno vsebino. Na zahtevo Mega M je lastnik/upravljalec spletne strani, na kateri je povezava, to dolžan nemudoma odstraniti.

4 Varnost in varovanje zasebnosti

4.1 Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta in mobilnih aplikacij zmanjšujejo možnost zlorabe. Mega M se bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen, če bi jo Mega M povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

4.2 Ko uporabnik brska po spletnih mestih in ni prijavljen na nobeno spletno storitev, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov. Med brskanjem uporabnik nima dostopa do svojih osebnih podatkov, vendar pa Mega M sledi, kako spletno mesto uporabljajo tako anonimni kot registrirani uporabniki. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, ki jih uporabniki podajo ob uporabi tega spletnega mesta, Mega M jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

4.3 Pri brskanju po spletnih mestih in mobilnih aplikacijah se samodejno prepozna identifikacijski niz brskalnika oz. t. i. »user agent string«, iz katerega je možno razbrati: operacijski sistem naprave in njegovo verzijo ter znamko in tip mobilne naprave v času obiska spletnega mesta ali mobilne aplikacije. Pri brskanju prek mobilnih naprav po spletnih mestih in mobilnih aplikacijah prek mobilnega omrežja Mega M pa se pri uporabnikih mobilnih storitev lahko, v odvisnosti od funkcionalnosti delovanja aplikacij, samodejno prepozna unikatna identifikacijska številka uporabnika storitev. Unikatna identifikacijska številka uporabnika omogoča povezovanje uporabnika z bazo telefonskih številk brez osebnih podatkov uporabnika. Navedeni zbrani podatki omogočajo prilagajanje vsebine glede na podatke o uporabniku, kar zanj omogoča boljšo uporabniško izkušnjo. V primerih, ko po spletnem mestu in mobilnih aplikacijah brskajo uporabniki drugih mobilnih operaterjev ali ne brskajo prek mobilnih omrežij (npr. WLAN), unikatne identifikacijske številke uporabnika ni mogoče prepoznati, zato prepoznava uporabnika ni mogoča.

4.4 Za dostop do določenih storitev spletnih mest je za ustvarjanje uporabniškega računa potreben vpis vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, e-naslov in geslo). Uporabnik je dolžan skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

4.5 Mega M zagotavlja varovanje osebnih podatkov vseh registriranih uporabnikov spletnih mest in mobilnih aplikacij.

4.6 Mega M se zavezuje, da bo zaščitil zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo, posredovanje tretjim osebam ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov. Vsi podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih, ki so v varovanih prostorih.

4.7 Če želi uporabnik dostop do podatkov o storitvah Mega M, ki jih uporablja, se mora prijaviti na Moj MegaTel ali v mobilno aplikacijo Moj MegaTel, s čimer pridobi možnost dostopa do osebnih podatkov. Izjema z omejenim dostopom do podatkov velja le v primeru dostopa do mobilne aplikacije Moj MegaTel, kjer za uporabnike mobilnih storitev, ki brskajo prek mobilnega omrežja Mega M, prijava ni potrebna.

4.8 Zaradi zagotavljanja najboljše uporabniške izkušnje prek mobilnih aplikacij Mega M v določenih primerih tudi geografsko locira uporabnika in prikaže vsebino, vezano na trenutno lokacijo uporabnika glede na triangulacijo mobilnih baznih postaj.

4.9 Mega M spodbuja posredovanje povratnih informacij in predlogov uporabnikov o storitvah in vsebinah spletnih mest in mobilnih aplikacij, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjene uporabnikom. Mega M lahko posredovane informacije in predloge upošteva ali ne.

5 Omejitev odgovornosti

5.1 Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Mega M.

5.2 Mega M ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščenega dostopa z e-naslovom in geslom, s katerim je registriran na portal. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti Mega M za škodo, ki jo Mega M povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

5.3 Uporabnik se zaveže, da bo spletna mesta in mobilne aplikacije uporabljal v skladu s temi Pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnih mestih.

5.4 Ker na določenih spletnih mestih in mobilnih aplikacijah obstajajo določene vsebine in povezave, katerih avtor ni Mega M in nad katerimi Mega M ali njegove povezane družbe nimajo nadzora, Mega M ne more jamčiti in prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh mestih.

5.5 Na spletnih mestih in mobilnih aplikacijah so uporabniku na voljo tudi dodatki (dodatne aplikacije) in zabavne vsebine za mobilne naprave in računalnike. Vsakršne mobilne ali računalniške dodatke in zabavne vsebine si uporabnik spletnih mest na svoj računalnik ali mobilni telefon namešča na lastno odgovornost. Mega M ni odgovoren za stroške, ki pri tem nastanejo zaradi uporabe mobilne ali računalniške internetne povezave oziroma prenosa vsebine, oziroma ni odgovoren za škodo, ki zaradi prenosa ali namestitve vsebin nastane na uporabnikovi mobilni napravi ali računalniku.

6 Nezakonita ali prepovedana uporaba

6.1 Uporabnik ne sme poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletnih mest in mobilnih aplikacij, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o kateremkoli drugem uporabniku.

6.2 Na vseh spletnih mestih in mobilnih aplikacijah so prepovedane naslednje aktivnosti:

 • vsakršna diskriminacija, kot na primer na račun rase, nacionalne, verske in politične pripadnosti ter spolne naravnanosti;
 • izvajanje aktivnosti, ki so v nasprotju z zakoni;
 • uporaba storitve za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
 • kakršnokoli nadlegovanje drugih uporabnikov prek uporabe storitev Mega M.

7 Zbiranje osebnih podatkov v sistemu prijave

7.1 Za prijavo na Moj MegaTel in v mobilno aplikacijo Moj MegaTel mora uporabnik vpisati uporabniško ime (e-naslov) in geslo, v primeru prijave v aplikacijo Moj MegaTel prek mobilnega omrežja Mega M pa je lahko uporabnik prepoznan samodejno. Podatki so shranjeni v uporabniškem računu posameznega uporabnika in profilih za uporabo posameznih storitev.

7.2 Na Mojem MegaTelu in prek mobilne aplikacije Moj MegaTel lahko uporabnik spremlja in ureja svoje osebne podatke. Ta uporabniški račun vsebuje podatke, katerih vnos je obvezen, kot tudi podatke, ki jih uporabnik vnese, če to želi. Ti podatki se vpisujejo v profile za uporabo posameznih storitev.

7.3 Mega M v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal za delovanje in vzdrževanje njihovega profila in omogočanje storitev spletnih mest in mobilnih aplikacij.

7.4 Osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje ob registraciji na portal in ob uporabi spletnih mest ter mobilnih aplikacij, lahko Mega M uporabi tudi za naslednje namene obdelave in uporabe: izvajanje nagradnih iger, statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabilo na dogodke, elektronsko anketiranje.

7.5 Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo še eno leto po zadnji uporabnikovi uporabi spletnih mest in mobilnih aplikacij, pri kateri je bila zahtevana prijava z uporabniškim imenom. V svoj uporabniški račun lahko uporabnik vedno dodaja podatke, jih posodablja ali spreminja.

8 Uporaba piškotkov

8.1 Piškotek je niz znakov, ki ga brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku ali v mobilni napravi. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku ali v mobilni napravi.

8.2 Piškotek omogoča premikanje po spletnih mestih, ne da bi se bilo treba uporabniku ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov. Če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne bo mogel uporabljati vseh storitev, ki jih spletna mesta nudijo.

9 Končne določbe

9.1 Vprašanja v zvezi s Pogoji uporabe lahko uporabnik pošlje prek spletnega obrazca na spletni strani, po e-pošti ali po pošti na naslov Mega M d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje.

9.2 Mega M lahko Pogoje uporabe spremeni, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnih mestih in vsebinsko povezanih mobilnih aplikacijah.

9.3 Ti Pogoji uporabe pričnejo veljati 1.10. 2017. S tem dnem prenehajo veljati Pogoji uporabe verzij spletnih in mobilnih mest Mega M d.o.o., z dne 5. 3. 2017.

9.4 Ti Pogoji uporabe se objavijo in so dostopni na spletnem mestu Mega M.

Mega M d.o.o.